Robothund

Oct. 31st, 2016 09:55 pm
kjn: (Default)
[personal profile] kjn
I have a low-key long-term project to write filks in as many big-name fandoms as I can. One of the larger missing pieces had been Doctor Who, but during dinner I hit upon a good idea: singing about K-9 instead of the Doctor, and basing it on Änglahund by Hasse "Kvinnaböske" Andersson (YouTube; there is an English version, "Angel Buddy" too, but it's not as good).


Det var sent en kväll vi hade spelat på en marknad
Trött o frusen stod jag kvar bakom scenen en stund
När jag hörde någon prata om att springa, där i
gräset satt en man och en robothund

Hej du speleman kan du svara på min fråga
Den e ärlig o jag menar varje ord
När min vandringslust mej börjar plåga
och de e dags att lämna denna jord

Får man ta hunden med sej i sin TARDIS
Den är snäll och har så mycket expertis
Den e klok o fin o husse är självvald
Får man det du speleman då blir jag glad

Jag svarar lite enkelt som man gör
Du din hund kommer säkert att få plats
när du kör
Någon ropade det är dags att åka hem
När jag satt mig i bilen tänkte jag
på frågan igen

Hej du speleman kan du svara på min fråga...

Får man ta hunden med sej i sin TARDIS...

Hej du speleman kan du svara på min fråga...

Får man ta hunden med sej i sin TARDIS...

För honom var frågan så viktig
att han förtjänade ett ärligt svar
men vem kan svara riktigt
på om robothundar ska på jorden stanna kvar

Hej du speleman kan du svara på min fråga...

||: Får man ta hunden med sej i sin TARDIS... :||
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Me

kjn

Links

Tags