kjn: (Default)
[personal profile] kjn
I wrote this one as a report from the latest Swecon, held in Gävle i June. Like several other of my filks, it's based on a song by Carl Michael Bellman, in this case the classic Hvila vid denna källa (click Noter if you want the tune), or as performed by Fred Åkerström.


Res nu med tågen snälla
Vår nya Swecon vi framställa
Ångpunk, med science fiction
Och många häpna från mondän.
Ångvisslans ljud, min Hulda!
I hus och vagnar jättefulla,
Fansen kring stället snurra,
Och känn vad ångan dunstar fin,
Vår goda öhl
Ska vår bartender hälla,
Helt utan söl.
Res nu med tågen snälla,
Nu ska programmet dra igång
- - - Programmet dra igång

Ångpunk att diskutera,
och om vad fandom vill ha mera
Tesla ska demonstrera
Och alla letar lödlokal;
Goggles kan barnen göra,
Om blott glasen ej är för sköra,
Barnbok vår tanke föra
Och Linköping blev vårt nästa val.
Brygg teet; bär
Nytt vatten till vår provning
I rödan vagn
Ångpunk att diskutera
De ämnen som mest fansen rör
- - - Som mest alla fansen rör.

Roscoe! vad ånglok pyser,
Fanbarn klättrar och bara myser:
I mörker ögon lyser,
Och barn som kolklump rutscha ned.
Att springa runt och leta,
Ensam pappa kan aldrig veta,
Lera på skorna kleta,
Kongressplatsen är vid och bred.
Pannkaka bed,
Att köpa när man fryser
En öhl till det
Roscoe! vad ånglok pyser,
Och han med styltor bland oss skred
- - - Med styltor bland oss skred

Nilsson, se hur han rullar,
På höghjuling han säkert snurrar,
Benen de gärna vilar,
På styret när hans hatt den höjs.
Pilar de flyger förbi
En robothund sensawunda bli
Knappar dom får man stå i
Och barnen fanniskt krokigt böjs
Ett ånglok röjs
När Järnsaxa in mullrar
Glasen höjs
Nilsson, se hur han rullar,
När fanmöjligheterna töjs
- - - möjligheterna töjs


I'm especially happy with the eight line in the first verse. It's exactly from Bellman's original song, but has changed its meaning: instead of alcoholic fumes it's smoke from the steam machines.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Me

kjn

Links

Tags