Tackar!

Date: 2017-05-29 05:03 pm (UTC)
johan: (Default)
From: [personal profile] johan
Jättetrevlig rapport!

Några småkommentarer:

"fan lounge" - nja, sällskapsrum hade vi skrivit på svenska, dvs lounge på engelska. Som det stod i programboken så var det avsett för att sitta och umgås och dricka öl i.

olika kommittémedlemmar tar huvudansvar för olika språk - utmärkt tanke! Den ska jag minnas.

Tyvärr var det däremot lite dåligt med trevliga sittplatser vid kongressbaren -- ja, det var därför vi hade sällskapsrummet

vi varit kolonialmakt över två grannländer -- Jag förstår vad du menar, men terminologin är fel. En kolonialmakt har kolonier, dvs besittningar som exploateras ekonomiskt och lyder under andra lagar, vilket inte var fallet med Finland och Norge (landsdel respektive unionsstat, om än motvilligt).

Det blev mer diskussioner om vad fandom är än om det praktiska i att skapa och starta en lokal fandom idag. - synd!

Delvis kanske detta berodde på datumet och krock med Forodrims evenemang samma helg - i väldigt liten mån, tror jag. Det har varit mycket svårare att nå ut denna gång. Trots tidvis ganska ihärdig marknadsföring har det varit trögare med följare på Twitter och Facebook, färre anmälda till FB-evenemanget osv. Nej, du har helt rätt i att Euroconeffekten håller på att klinga av.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Me

kjn

Links

Tags