Oboe

Oct. 4th, 2017 11:16 pm
kjn: (Default)
[personal profile] kjn
In an association chain in the kitchen I somehow managed to cram together "Oh boy" (Youtube) by Peps Persson with the oboe. About half an hour later this was the result:


Oboe
Vilka vackra toner, orkestern spelar idag
Oboe
Stråkar, träblås, slagverk spelar, och de gillar ja
Så opp och hoppa de e dans ida
och en så'n dag kan man inte ligga och dra
Nej lämna de och häng med mej ut
då alla spelar, nu e kneget slut

Oboe
Hör på stämmosången, de sjunger så man blir yr
Oboe
Med fiol och tuba, blir musik till ett äventyr
Ja, tänk ändå att man kan bli så glad
av xylofoner och av rörets blad
Och barnet i en kommer hem igen
av trummors rytmer och av tvärflöjten
Oboe

Oboe
Vilka glada toner, de rycker och spritter i mej
Oboe
Tusen millioner kramar vill jag ge dej
Ja, tänk att det kan va' så lätt ibland
Så enkelt som att lyssna lite grann
och kasta loss i musikens passion
och höra värmen i en valthornston

Oboe
Sicken skänk från ovan de e å lyssna ida
Oboe
Rena gudagåvan, e de konstigt att jag e gla
Orkestern spelar ju och du e här
och änglar lyssnar i sin himlasfär
å faktiskt när man mår på detta vis
e livet som att va i paradis

Oboe! (5x)
Vilka vackra toner
Oboe! (5x)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Me

kjn

Links

Tags