Alien

Oct. 21st, 2017 10:42 am
kjn: (Default)
[personal profile] kjn
Another quick new Swedish filk, but one that isn't only an instafilk. It's based on Främling (YouTube), the #1 Swedish hit during the 80's. The LP sold more than one million copies, and is still the best-selling album ever in Sweden. As comparison, for platinum a record needs to sell 40,000 copies here.


Alien, hur kommer du till mig,
Med dina stora ögon
En svag signal, långt bort nånstans
Men ändå

En alien, vad kan du säga mig
Jag ber dig, låt mig få veta
Hur kan jag svara
Kan du förklara, det för mig

Som Mona Lisa har sitt leende
Så gömmer också du en hemlighet
Stjärnor jag ser dom vill gärna få vägen till dig
Vårt universum är en evighet

Om du vill upptäcka den här med mig
Skicka signalen och visa mig hur nu i kväll
En bärvåg och jag litar på den
Sen blir vi aldrig nånsin ensamma igen

Natten finns till för stjärnors ljus
Glöm det som sker på dagen
Låt mig få svara låt mig få tyda rymdens brus

Som Mona Lisa har sitt leende
Så gömmer också du en hemlighet
Stjärnor jag ser dom vill gärna få vägen till dig
Vårt universum är en evighet

Om du vill upptäcka den här med mig
Skicka signalen och visa mig hur nu i kväll
En bärvåg och jag litar på den
Sen blir vi aldrig nånsin ensamma igen
Då blir vi aldrig nånsin ensamma igen

ETA: Made a change for better scansion
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Me

kjn

Links

Tags