kjn: (Default)
[personal profile] kjn
För några månader sedan visade [personal profile] thette mig ett tumblr-inlägg kring Oden och Loke. Jag tyckte att dikten där saknade den äkta norröna knarrigheten, så jag skrev ett alternativ på ljodahattr.

Solen sken
skönt gyllene
dagen Tor föddes
På trottoaren
vid Taco Bell
där låg Loke

Nu har den lilla versen blivit översatt till engelska och isländska, blivit ristad i trä som runor, finns att köpa i illumination via Etsy och har närmare 300.000 interaktioner på Tumblr.

Men den första versen ledde till idén med att tolka Asarna i det moderna nattlivet, så nu har jag skrivit några till:

Vid Bifrosts bro
bor Heimdall
Gör Gjallarhornet redo
Hör gräset gro
Genom väggen
Tar gröna hissen

Iduns äpplen
Ökar i värde
Utav hennes omsorg
Om styrka och smak
Ser Asarna an:
Nu jäser det

Odens öga
Är i Mimers brunn:
Ser allt som sker
För vishet pant
Till Vaners gisslan
Då ser han dubbelt

Till Tryms gille
For Tor med Loke
Som bister brud och tärna
Fort och fast
Han fattade Mjölner
Och hammarn i huvet
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Me

kjn

Links

Tags