Re: Tackar!

Date: 2017-05-29 05:29 pm (UTC)
kjn: (Default)
From: [personal profile] kjn
I strikt mening var inte Finland eller Norge kolonier, men åtminstone Finland hade i mycket samma relation till Sverige som Irland hade till England - det här är mycket mer en fråga om språk, maktförhållanden och klass än om exakt terminologi.

Vi får fundera mer på hur vi ska vidmakthålla Sverifandom. Jag är själv ganska nöjd med storleken 300-400 fans på en kongress i Stockholm eller Uppsala, risken är väl snarast om vi fortsätter att krympa. En sak som jag tror är viktig där är att försöka hålla uppe lokal aktivitet - Sverifandom idag känns extremt orienterad mot just Swecon - det blir en en-gång-om-året-fandom, och det är knappast bra för oss.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Me

kjn

Links

Tags