kjn: (Default)
[personal profile] kjn
A discussion about light sabers in a Facebook group for Swedish sf fans led to the following quickly written filk, based on "Tänk om jag hade en sabel" (Youtube from 1965 by Cornelis Vreeswijk. Don't expect any high quality here—this was written on a lark—but it is fully singable.


Tänk om jag hade ljussabel
tänk om jag hade raket
Då vore jag presentabel
då tycker ni jag är het
Med ljussabeln kan jag skära
och sticka och göra mig fri
Raketen den har jag nära
så att jag flyr från pli

Darth Vader med svart hjälm och mask
och jag i min uniform
Vi skulle ge er alla dask
vi skulle ta er med storm
Republiken på min ära
den synen skulle ni se
Hurra för de militära
ni håller väl med om det

Nu har jag inte ljussabel
jag har ingen uniform
Jag känner mig miserabel
jag känner mig helt ur form
Det finns så många furirer
i kejsardömet här
Men jag blir aldrig konstapel
och aldrig korpralen när

På Yavin eller Alderaan
är ingen ide att bo
Jag sätter mig på kantinan
å väntar i lugn och ro
Den stora dagen är nära,
den som vi väntar på
Då kommer det militära
och målar dödsstjärnan blå

Så syns den inte i himmelen...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Me

kjn

Links

Tags