kjn: (Default)
[personal profile] kjn
I've been bad about posting my filks here lately, most have been put on Facebook, if that, but this one deserves a more permanent place. NASA recently discovered the asteroid 2016 HO3 that is in a stable loop around the earth for a couple of centuries. In effect, a second tiny moon, though NASA calls it a quasi-satellite. It's not even a hundred meters in size.

It's to the tune of Ted and Kenneth Gärdestad's song Jag vill ha en egen måne ("I want a moon of my own", YouTube), that I have filked once before, as Det där är då ingen måne.


Du har då alltid trott att Jorden
En måne har och inte fler
Men nu från NASA kommer orden
Att vi en liten ser

Den flög med oss i minst hundra år
Och följer med oss länge än
Och dess bana den är ganska svår
(Det) tog tid att se den

||: Jorden har en extramåne, som med oss har sin gång
Den gör oss sällskap i vår himlafärd
Den är ganska liten, inte ens hundra meter lång
Och ligger väldigt långt bort från vår värld :||
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Me

kjn

Links

Tags